Se debatten om intervjuet på Al Jazeeras hjemmeside: Dawkins on religion – An interview with renowned atheist Richard Dawkins on whether religion is a force for good or evil.

MOTFORESTILLINGER: Det er vel knapt noe land som har vært mer utsatt for terrorisme enn Israel. Men meningsmålinger tyder på at nordmenns sympati med Israel er svært lav, tiltross for at vi ikke er helt ukjente med hva terrorisme er selv. Hva er forklaringen?

Den kristne organisasjonen Med Israel for Fred (www.MIFF.no) mener det skyldes at vi – den politiske, kulturelle og akademiske eliten inkludert – har fått et falsk bilde av Israel og hele Midt-Østen-konflikten, som en en følge av en systematisk skjev og urettferdig nyhets-rapportering om Israel og Midt-Østen gjennom flere tiår.

Conrad Myrland, MIFFs daglige leder og redaktør for Miff.no, argumenter her for det standpunktet i et foredrag han holdt tirsdag den 30. oktober 2012, med tittelen «Hva kan vi gjøre med det falske bildet av Israel»:

For PDF-presentasjon til dette foredraget, se http://issuu.com/miff/docs/2012-10-hvakanvigjoeremeddetfalskebildetavisrael

For flere av MIFFs foredrag, se www.miff.no/foredrag

Leonard Read’s «I, Pencil»:

1. Det store gross av ting er determinert, og kan derfor ikke gjøres til gjenstand for forandring.
2. Den utvikling du drømmer om svarer aldri til forventningene.
3. Den gruppe du har størst sympati med i samfunnet som venstreorientert, viser seg uunngåelig å være en av de mest sneversynt og trangsynte.
4. Be alltid om at opposisjonen er ond. For i ondskap er det en sterk dragning mot rasjonalitet. Derfor er det alltid mulighet til at man i teorien kan håndtere de andre ved å være smartere enn dem. En logisk konsekvens: gode hensikter skaper tilfeldighet i atferden.
5. I enhet er det feighet og ukritisk tenking.
6. Det å ha sans for humor er å være en tragisk figur [forklarer hvorfor venstrevridde ikke har humor – bare skadefryd].
7. Å kjenne seg selv er den ytterste formen for aggresjon.

Robert Neuwirth: – Klassisk kapitalisme er på fremmarsj blant verdens fattige!

Den svarte eller «uformelle» økonomien i verden er på 10 trilliarder dollar, og det er til gagn for verden! Ja det svarte markedet er det som verdens fattige overlever på, er nybyggere på, og slår seg opp på. Dette ifølge journalisten Robert Neuwirth, forfatter av bøkene Shadow Cities og Stealth of Nations: The Global Rise of the Informal Economy. Forfatteren blir her intervjuet av Christiane Amanpour på Around the World. Ifølge forfatteren er det høykonjunktur for det svarte markedet, det er verdens nest største økonomi etter USA, og i 2020 vil 2/3-deler av menneskeheten finne sitt utkomme på det svarte marked.

Relatert: .

«Capitalism can be the engine by which the poor, set free in an open marketplace, can rise themselves from poverty. We must give them the tools. We ignore them at our peril».–Hernando de Soto

«Pengemengden i Norge er i dag tre ganger større enn den var for 15 år siden, ifølge SSBs ferske tall!»

Amerikansk satire over sentralbanksjef Ben Bernankes ekspansive penge- og kredittpolitikk

Mens Helikopter-Ben drysser penger over Wall Street, hva gjør sentralbanksjef og tidligere SSB-sjef Øystein Olsen?

Ingen kan ha unngått å få med seg at seddelpressa har gått på høygir i USA gjennom de senere år. Hvordan den amerikanske sentralbanken (FED), etter at dot.com bobla sprakk, kjørt renta ned mot null og holdt den nede. Hvordan amerikanerne i stedet for å balansere budsjettene, har betalt budsjettunderskuddene ved å «trykket penger» (det riktignok ved siden av å øke statsgjelden, noe som har ført til at USA, som en gang var verdens største kreditor, i dag verdens største debitor). I det siste har vi så hørt mye om hvordan Ben Bernanke prøver å svare på utfordringene med «Quantitive Easing» – som betyr ytterligere forringelse av verdien av de pengene som vanlige amerikanere har i lønn, i bank og i lommebok.

Noe av oss har sett noen argumenter om hvor mange og alvorlige skadevirkninger ekspansiv pengepolitikk har, og er skeptiske.

Men mens det i USA er omfattende og dyptgripende debatt med mange autoritative og kritiske røster, er det knapt noen i Norge som står opp mot den norske penge-politikken. Er det fordi den ikke er så kritikkverdig, den norske penge- og kredittpolitikken, eller er det fordi Norge er et lite land, eller fordi Norge ligger etter USA i debatten, eller hva?

Hvis den norske politikken er veldig annerledes og mindre kritikkverdig enn den amerikanske, skulle man ikke da forvente at den norske pengemengden er mye mindre inflatert enn den amerikanske?

La oss se på tallene!

I skrivende stund er de siste pengemengde-tallene fra SSB (oktober 2011), på 1 700 314 millioner kroner. For nøyaktig femten år siden, i slutten av oktober 1996, var den norske pengebeholdningen på 571 690 millioner kroner.


Kilder: SSB, Statistikkbanken | FRED® Economic Data. Se forøvrig Wikipedia-artiklene Pengemengde og Money Supply – Klikk på bildet for å se flere grafer. Merk at når den amerikanske kurven ser brattere ut, så skyldes det målestokken, ikke at den vokser raskere.

På femten år er altså den norske pengemengden tredoblet! 1 700 314 / 571 690 = 2,97, ifølge SSBs tall.

I USA var pengebeholdningen på 3 783 mrd dollar i slutten av oktober 1996, mens den nøyaktig femten år senere, var på 9 592 mrd dollar. Mao. den amerikanske pengemengden ble to og en halv gang større i denne perioden, mens den norske ble tre ganger så stor! Våre penger ble altså ikke mindre inflatert enn dollaren. De ble mer inflatert! hvis vi kan dømme utfra disse tallene. Kan det virkelig være riktig?

Lynkurs i inflasjon av Irwin Schiff, Peter Schiffs far: The Kingdom of Moltz by Irwin Schiff

«Lenin is said to have declared that the best way to destroy the capitalist system was to debauch the currency. By a continuing process of inflation, governments can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens. By this method they not only confiscate, but they confiscate arbitrarily; and, while the process impoverishes many, it actually enriches some. The sight of this arbitrary rearrangement of riches strikes not only at security, but at confidence in the equity of the existing distribution of wealth. Those to whom the system brings windfalls, beyond their deserts and even beyond their expectations or desires, become ‘profiteers,’ who are the object of the hatred of the bourgeoisie, whom the inflationism has impoverished, not less than of the proletariat. As the inflation proceeds and the real value of the currency fluctuates wildly from month to month, all permanent relations between debtors and creditors, which form the ultimate foundation of capitalism, become so utterly disordered as to be almost meaningless; and the process of wealth-getting degenerates into a gamble and a lottery.

Lenin was certainly right. There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency. The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnoseJohn Maynard Keynes

Oppdatert: Se Aman Mender sin ferske «En rapport om den norske boligboblen!» og Dagblad-skribenten Karianne Bjellås Giljes ord om «norske boliglotto» i artikkelen Bolig Kjære Bolig.

Er Islam en politisk ideologi? Hvordan kan man finne ut av det?

Center for the Study of Political Islam (CSPI) har analysert innholdet i Islams hellige tekster statistisk og skilt mellom antall ord viet politikk og antall ord viet forkynnelse.

Islams hellige tekster består som kjent av Koranen (Allahs ord formidlet til Muhammed) og Sunna (sedvane) som forteller hva Muhammed har sagt og gjort. Sunnaens store betydning i Islam følger bla. av den islamske trosbekjennelsen (Shahada) som sier at «Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er Hans sendebud» (profet eller budbringer) og av at Sunnaen utgjør hele 86 % av Islams hellige tekster.

Sunnaen består av Muhammedbiografier (Sira) og nedtegnelser av erindringer av hva Muhammed har uttalt (Hadith). Hele trilogien – av Koranen, Sira og Hadith – utgjør til sammen de rettslige kildene for islams lovskoler, der Sira og Hadith tjener til å klargjøre og utdype versene i Koranen og til å avgjøre spørsmål som ikke er avklart i Koranen. Det er i så måte interessant å merke seg at det ikke var teologiske spørsmål som var grunnlaget for splittelsen i islam, i sjia (statsreligion i Iran, og fremtredende blant muslimene i Irak, Jemen, Bahrain, Aserbajdsjan og Libanon) og sunni (resten av de islamske landene), Splittelsen skyldtes den arvefølgestrid som oppstod under den fjerde kalifen Ali, som ikke var i direkte slekt med Muhammed, men fetter og svigersønn av ham, som sønn av hans onkel Abu Talib, og som gift med hans datter Fatima. Sjiaene mener den rette etterfølger (kalif) og leder for muslimene, må være en direkte ætling av Muhammed.

CSPI har så analysert tekstene i hele trilogien i forkynnende tekst og i tekst som handler om jihad, kafirer (vantro), jøder og kvinner, og på den måten kommet fram til følgende (Klikk på den grønne knappen for å se statistikken):


Mer detaljer om statistikken kan du lese på http://www.cspipublishing.com/statistical/

Så da skulle du ha et godt argument mot norske teologer som hevder at kritikken av islam er religionskritikk som burde være forbeholdt religiøse selv og teologer og ikke hører hjemme i den politiske debatten. Og da skulle det ikke være så vanskelig å skille mellom det religiøse og det politiske i den panislamistiske talen som den høyt respekterte sufi-imamen Nazeem Kibrisi her holder, foran statsminister Recep Tayyip Erdoğan og president Abdullah Gul i Tyrkia, «70 år» etter det ottomanske imperiets fall.

«Staten kan gjøre menneskeheten til hva den vil – det oppsummerer deres teorier».
Alexis de Tocquevillewww.sovietstory.com

Er det ikke opplagt at nasjonalsosialismen er den aller verste av alle totalitære ideologier?

Hvis målestokken er regimers morderiskhet er det ikke så lett å svare ja på det. For mens kommunistiske regimer i det forrige århundre myrdet 148 millioner mennesker, så myrdet Hitler-Tyskland 21 millioner mennesker. Det ifølge Rudolph J. Rummel, en av verdens fremste ekspertene på emnet, som etter å ha vært med på Korea-krigens horrible blodbad, viet sitt liv til historisk forskning på og dokumentasjon av regimers morderiskhet, det Rummel kaller «democide» («Democide: The murder of any person or people by a government, including genocide, politicide, and mass murder.»).

Men rent ideologisk er det grunn til å vurdere kommunismen som bedre enn nazismen. For som den norske historikeren Øystein Sørensen uttrykker det i sin nye bok «Drømmen om det fullkomne samfunn. Fire totalitære ideologier – én totalitær mentalitet«:

«Det nasjonalsosialistiske idealsamfunn er forbehold noen utvalgte mennesker… definert etter … en blanding av rase- og nasjonskriterier. Idealsamfunnet er basert på regulært slavehold… [der] jødene – alle jøder – var likvidert… De nasjonalsosialistiske og fascistiske idealsamfunn er med andre ord partikulæristiske idealsamfunn. Noen er utvalgte og får være med. Andre står utenfor, blir systematisk undertrykt eller simpelthen drept…

Det kommunistiske idealsamfunnet, derimot, er for alle mennesker i hele verden. Det er i utgangspunktet et universelt idealsamfunn.»

Øystein Sørensen har nok rett i at dette er en vesentlig forskjell, i alle fall når kommunismen er realisert, og det nye sosialistiske mennesket er skapt. Ideologisk er kommunismen i utgangspunktet en humanistisk ideologi, som omfatter alle, en ideologi der «alle skal med», for å sitere et aktuelt slagord fra Arbeiderpartiet.

Men også ideologisk er det noe som skurrer, for som det blir påpekt i The Soviet Story:

«Jeg tror ikke mange mennesker vet at bare sosialismen offentlig gjorde seg til talsmann for folkemord i det 19. århundret. Det er et veldig lite kjent faktum. Og det synes sjokkerende»–George Watson, litteraturhistoriker, Cambridge»

Ja, hvor ble det av oppgjøret med sosialismens grumsete fortid?

Mye av den opphetede politisk korrekte debatten av i dag, med rassing, nazzing og brunskvetting ove ren lav sko, er et uttrykk for traumer og gnagende sår, der en venstreside med grumsete fortid kan slå seg på brystet med sin «humanisme», sitt gode «menneskesyn», og sin elitisme, hamrer løs på «brungrums langt der nede i folkedypet», «fordommer» og «…hat», «…fobi» og «…fiendlighet» osv. – hos De Andre.

Vi har et offentlig liv som i stor grad består av at de rene og ranke som forfengelig og projiserende stå opp mot «oss og dem-retorikk», «generalisering», «ekskludering», «diskriminering», «fremmedfrykt», «homofobi», «rasisme», «islamofobi», «fremmedfiendtlighet», «høyrepopulisme» og «ord som forgifter» osv., mens andre har blitt redde for å få merkelappene klistret på seg og få skitnet til sitt navn og rykte. Det skal stort vågemot å stå opp mot alle denne narsissismen.

For renheten har som alltid sin pris i en urettferdighet som rammer andre. De renes selvdyrkelse er et nullsumspill og en parasittisme der man hever seg selv opp ved å tråkke andre ned. Og med en venstrefløy med gnagende sår og traumer fra en grumsete fortid, er behovet for å «få noe på» De Andre umettelig.

Mot alt dette, så trenger vi mye motgift av den type vi får i Edvins Snore dokumentar «The Soviet Story». Den viser oss et lite glimt inn i historien om den humanistisk sosialismes medaljes bakside. Og Snores film viser oss ikke bare sosialistiske folkemorder-regimer, men at disse regimene hadde sine ideologiske forbilder i den klassiske marxismen, den politisk-filosofiske retning som først tok til orde for rasistiske folkemord!

Også nasjonalsosialismen kunne i Marx og Engels sosialisme, finne punkter som kunne tas til inntekt for den nazistiske folkemorderideologien:

«The classes and the races too weak to master the new conditions of life, must give way […] They must perish in the revolutionary holocaust» – Karl Marx

«This remnant of a nation that was, as Hegel says, suppressed and held in bondage in the course of history, this human trash, becomes every time , and remains so until their complete obliteration or loss of national identity — the fanatical carriers of counter-revolution, just as their whole existence in general is itself a protest against a great historical revolution.»–Friedrich Engels

Men ikke bare kunne nazistene i Karl Marx tekster finne støtte for at «klasser og raser som var for svake til å mestre de nye livbetingelsene, måtte vike… [at] de må forgå i det revolusjonære holocaust». De kunne også, hos Friedrich Engels, finne støtte for idéen om Det Tredje Riket:

«This is our calling, that we shall become the templars of this Grail, gird the sword round our loins for its sake and stake our lives joyfully in the last, holy war which will be followed by the thousand-year reign of freedom.»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1841/anti-schelling/ch05.htm

Hos Engel kunne nazistene finne støtte for sin idé om terror og undertrykkelse av slaviske folkeslag, og for at man i så måte ikke måtte ta hensyn til moral- og rettferdighets-betraktninger:

«(…)Justice and other moral considerations may be damaged here and there; but what does that matter to such facts of world-historic significance? (…)

Following that, Bohemia and Moravia passed definitely to Germany and the Slovak regions remained with Hungary. And this historically absolutely non-existent «nation» puts forward claims to independence? (…)

Of course, matters of this kind cannot be accomplished without many a tender national blossom being forcibly broken. But in history nothing is achieved without power and implacable ruthlessness, (…)

To the sentimental phrases about brotherhood which we are being offered here on behalf of the most counter-revolutionary nations of Europe, we reply that hatred of Russians was and still is the primary revolutionary passion among Germans; that since the revolution hatred of Czechs and Croats has been added, and that only by the most determined use of terror against these Slav peoples can we, jointly with the Poles and Magyars, safeguard the revolution. (…)

Then there will be a struggle, an «unrelenting life-and-death struggle» against those Slavs who betray the revolution; an annihilating fight and most determined terrorism — not in the interests of Germany, but in the interests of the revolution!»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/02/15.htm

Hos Engelsk kunne nazister hente støtte for det syn at særlig jugoslavene burde utryddes:

«Among all the nations and sub-nations of Austria, only three standard-bearers of progress took an active part in history, and are still capable of life — the Germans, the Poles and the Magyars. Hence they are now revolutionary. All the other large and small nationalities and peoples are destined to perish before long in the revolutionary world storm. (…)

This remnant of a nation that was, as Hegel says, suppressed and held in bondage in the course of history, this human trash, becomes every time — and remains so until their complete obliteration or loss of national identity — the fanatical carriers of counter-revolution, just as their whole existence in general is itself a protest against a great historical revolution. (…)

Such, in Austria, are the pan-Slavist Southern Slavs, who are nothing but the human trash of peoples, resulting from an extremely confused thousand years of development. (…)

The next world war will result in the disappearance from the face of the earth not only of reactionary classes and dynasties, but also of entire reactionary peoples. And that, too, is progress.»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/01/13.htm

Hos Engelsk kunne nazistene finne støtte for det syn at Tyskland hadde rett til å erobre andre land, fordi tyskerne var overlegne:

«By the same right under which France took Flanders, Lorraine and Alsace, and will sooner or later take Belgium — by that same right Germany takes over Schleswig; it is the right of civilization as against barbarism, of progress as against stability. Even if the agreements were in Denmark’s favor — which is very doubtful-this right carries more weight than all the agreements, for it is the right of historical evolution»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/09/10a.htm

Hos den Engels kunne nazistene finne støtte for sin rastiske idé om at den ariske rasen var overlegen:

«The plentiful meat and milk diet among the Aryans and the Semites, and particularly the beneficial effects of these foods on the development of children, may, perhaps, explain the superior development of these two races.»— Kilde: Engels, «Origin of the Family, Private Property and the State», i Marx & Engels, Selected Works In One Volume, Lawrence & Wishart: London, 1980, s 464.

Hos Engelsk kunne nasjonalsosialister finne støtte for den idé at Frankrike måtte beseires med alle midler:

«In any case we must declare that since 1871 we have always been ready for a peaceful understanding with France, that as soon as our Party comes to power it will be unable to exercise that power unless Alsace-Lorraine freely determines its own future, but that if war is forced upon us, and moreover a war in alliance with Russia, we must regard this as an attack on our existence and defend ourselves by every method, utilising all positions at our disposal and therefore Metz and Strasbourg also….. so our army will have to lead and sustain the main push…. So much seems certain to me: if we are beaten, every barrier to chauvinism and a war of revenge in Europe will be thrown down for years hence. If we are victorious our Party will come into power. The victory of Germany is therefore the victory of the revolution, and if it comes to war we must not only desire victory but further it by every means…»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1891/letters/91_09_29.htm

Hos Marx eller Engels kunne de finne støtte for at krig mot Russland var en god idé:

«Only a war against Russia would be a war of revolutionary Germany, a war by which she could cleanse herself of her past sins, could take courage, defeat her own autocrats, spread civilisation by the sacrifice of her own sons as becomes a people that is shaking off the chains of long, indolent slavery»— Kilde: Marx eller Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/07/12.htm

Hos Engel kunne nasjonalsosialister finne støtte for sitt rasistiske syn på «negre».

Om Marx andre datter som giftet seg med Paul Lafargue som stilte til et valg ble omtalt som med «one eighth or one twelfth Nigger blood» og «Paul, the candidate of the Jardin des Plantes – and the animals… Being in his quality as a nigger a degree nearer to the rest of the animal kingdom than the rest of us, he is undoubtedly the most appropriate representative of that district.»— Kilde: Marx & Engels Werke vol. 36, 1967, p. 645

«I have arrived at the conviction that there is nothing to his [Tremaux’s] theory if for no other reason than because he neither understands geology nor is capable of the most ordinary literary historical criticism. One could laugh oneself sick about his stories of the nigger Santa Maria and of the transmutations of the whites into Negroes. Especially, that the traditions of the Senegal niggers deserve absolute credulity, just because the rascals cannot write! . . . Perhaps this man will prove in the second volume, how he explains the fact, that we Rhinelanders have not long ago turned into idiots and niggers on our own Devonian Transition rocks . . . Or perhaps he will maintain that we are real niggers.»— Kilde: Marx & Engels Werke, Vol. 31, p 256.

Hos Engels kunne nazistene finne støtte for sin antisemittisme og syn på jøder:

«I begin to understand French anti-Semitism when I see how many Jews of Polish origin and with German names intrude themselves everywhere, arrogate everything to themselves and push themselves forward to the point of creating public opinion in the ville lumiere [Paris], of which the Paris philistine is so proud and which he believes to be the supreme power in the universe.»— Kilde: Frederick Engels, Paul and Laura Lafargue, Correspondence, Vol iii, Moscow. p 184.

«The pettifogging business-tricks of the Polish Jew, the representative in Europe of commerce in its lowest stage, those tricks that serve him so well in his own country, and are generally practiced there, he finds to be out of date and out of place when he comes to Hamburg or Berlin»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1886/02/25.htm

Hos Engels kunne nazistene finne støtte for sin rasistiske imperialisme:

«Upon the whole it is, in our opinion, very fortunate that the Arabian chief has been taken. The struggle of the Bedouins was a hopeless one, and though the manner in which brutal soldiers, like Bugeaud, have carried on the war is highly blamable, the conquest of Algeria is an important and fortunate fact for the progress of civilisation. The piracies of the Barbaresque states, never interfered with by the English government as long as they did not disturb their ships, could not be put down but by the conquest of one of these states. And the conquest of Algeria has already forced the Beys of Tunis and Tripoli, and even the Emperor of Morocco, to enter upon the road of civilisation. They were obliged to find other employment for their people than piracy, and other means of filling their exchequer than tributes paid to them by the smaller states of Europe. And if we may regret that the liberty of the Bedouins of the desert has been destroyed, we must not forget that these same Bedouins were a nation of robbers, – whose principal means of living consisted of making excursions either upon each other, or upon the settled villagers, taking what they found, slaughtering all those who resisted, and selling the remaining prisoners as slaves. All these nations of free barbarians look very proud, noble and glorious at a distance, but only come near them and you will find that they, as well as the more civilised nations, are ruled by the lust of gain»— Kilde:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/01/22.htm

Hos Engelsk kunne nazistene finne støtte for sitt syn på slaviske folkeslags skjebne:

«We repeat: apart from the Poles, the Russians, and at most the Turkish Slavs, no Slav people has a future, for the simple reason that all the other Slavs lack the primary historical, geographical, political and industrial conditions for independence and viability. Peoples which have never had a history of their own, which from the time when they achieved the first, most elementary stage of civilization already came under foreign sway, or which were forced to attain the first stage of civilization only by means of a foreign yoke, are not viable and will never be able to achieve any kind of independence. And that has been the fate of the Austrian Slavs. The Czechs, among whom we would include the Moravians and Slovaks, although they differ in respect of language and history, have never had a history of their own»— Kilde: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/02/15.htm

Hos Marx og Engels kunne nazistene finne støtte for sitt rasistiske syn på kineserne:

«It is almost needless to observe that, in the same measure in which opium has obtained the sovereignty over the Chinese, the Emperor and his staff of pedantic mandarins have become dispossessed of their own sovereignty. It would seem as though history had first to make this whole people drunk before it could rouse them out of their hereditary stupidity»— Kilde: Marx, «Revolution in China and in Europe», http://www.ex.ac.uk/Projects/meia/Archive/1857-China/china01.txt

«… China, the rotting semi-civilization of the oldest State in the world . . . In short, instead of moralizing on the horrible atrocities of the Chinese, as the chivalrous English press does, we had better recognize that this is a war pro aris et focis, a popular war for the maintenance of Chinese nationality, with all its overbearing prejudice, stupidity, learned ignorance and pedantic barbarism».– Kilde: Engels, «Persia and China», http://www.marxmail.org/quotes/frederick_engels.htm

Hos Engels kunne nazistene finne støtte for et syn på irer:

«The southern facile character of the Irishman, his crudity, which places him but little above the savage, his contempt for all humane enjoyments, in which his very crudeness makes him incapable of sharing, his filth and poverty, all favour drunkeness. . . . the pressure of this race has done much to depress wages and lower the working-class. . . . That poverty manifests itself in Ireland thus and not otherwise, is owing to the character of the people, and to their historical development. The Irish are a people related in their whole character to the Latin nations, to the French, and especially to the Italians…. With the Irish, feeling and passion predominate; reason must bow before them. Their sensuous, excitable nature prevents reflection and quiet, persevering activity from reaching development — such a nation is utterly unfit for manufacture as now conducted. . . . Irish distress cannot be removed by any Act of Repeal. Such an Act would, however, at once lay bare the fact that the cause of Irish misery, which now seems to come from abroad is really to be found at home»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working-class/ch06.htm

Og andre «folkeslag»:

«These wretched, ruined fragments of one-time nations, the Serbs, Bulgars, Greeks, and other robber bands, or, behalf of which the liberal philistine waxes enthusiastic in the interests of Russia, are unwilling to grant each other the air they breathe, and feel obliged to cut each other’s greedy throats… the lousy Balkan peoples…»— Kilde: Marx-Engels, Briefe an A. Bebel, W. Liebknecht, K. Kautsky und Andere, Moscow, 1933, pp 411, 412; oversatt av Bertram D. Wolfe, Marxism, 1967, p 68

Hos Engelsk skortet det slett ikke på støtte til det syn at slaverne var underlegne og fortjente å bli undertrykt:

«And if during eight centuries the «eight million Slavs» have had to suffer the yoke imposed on them by the four million Magyars, that alone sufficiently proves which was the more viable and vigorous, the many Slavs or the few Magyars! …. what a «crime» it is, what a «damnable policy» that at a time when, in Europe in general, big monarchies had become a «historical necessity», the Germans and Magyars untied all these small, stunted and impotent little nations into a single big state and thereby enabled them to take part in a historical development from which, left to themselves, they would have remained completely aloof! Of course, matters of this kind cannot be accomplished without many a tender national blossom being forcibly broken. But in history nothing is achieved without violence and implacable ruthlessness… In short, it turns out these «crimes» of the Germans and Magyars against the said Slavs are among the best and most praiseworthy deeds which our and the Magyar people can boast in their history»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/02/15.htm

«…hatred of Russia was and still is the primary revolutionary passion among Germans; that since the revolution, hatred of Czechs and Croats has been added, and that only by the most determined use of terror against these Slav peoples can we, jointly with the Poles and Magyars, safeguard the revolution.»— Kilde: Engels, «Democratic Pan-Slavism» (NRZ February 16. 1849), Collected Works, Vol. 8 p 378.

Hos Engelsk kunne nazistene finne støtte for at både rase og økonomi var avgjørende for den historiske utviklingen:

«We regard economic conditions as the factor which ultimately determines historical development. But race is itself an economic factor»— Kilde: Engels, Marx and Engels, Selected Works, Vol. 3, p. 502., http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894/letters/94_01_25.htm

Hos Engels kunne nazistene finne støtte for sitt rasistiske syn på «negre», at de var mentalt underlegene:

«On the other hand, modern natural science has extended the principle of the origin of all thought content from experience in a way that breaks down its old metaphysical limitation and formulation. By recognising the inheritance of acquired characters, it extends the subject of experience from the individual to the genus; the single individual that must have experienced is no longer necessary, its individual experience can be replaced to a certain extent by the results of the experiences of a number of its ancestors. If, for instance, among us the mathematical axioms seem self-evident to every eight-year-old child, and in no need of proof from experience, this is solely the result of «accumulated inheritance.» It would be difficult to teach them by a proof to a bushman or Australian negro»— Kilde: Engels, «Notes to Anti-Duehring»: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/don/appendix1.htm

Og at også russerne var underlegne:

«But up to the present time, the Russians of all classes are too fundamentally barbarous to find any enjoyment in scientific or intellectual pursuits of any kind (except intrigues), and, therefore, almost all their distinguished men in the military service are either foreigners, or, what nearly amounts to the same,»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1855/armies-europe/ch02.htm

Og at dette hadde med «rase» å gjøre:

«The Slavic race, long divided by inner struggles, pushed back to the east by the Germans, subjugated in part by Germans, Turks and Hungarians, silently re-uniting its branches after 1815 by the gradual growth of Pan-Slavism, it now makes sure of its unity for the first time, and with that declares war to-the-death on the Roman-Celtic and German races, who have ruled Europe until now.»– Kilde: Engels, «Germany and Pan-Slavism», http://www.marxists.org/archive/marx/works/cw/volume14/

«This miserable debris of former nations, Serbs, Bulgarians, Greeks and other thieving rabble, whom the liberal Philistine raves about in the interest of the Russians, deny each other the very air they are breathing, and have to slit each others’ greedy throats.,»— Kilde: Engels, http://www.zechweb.de/IstEngelsVorbild.htm

Hos Engelsk kunne nazistene finne enda mer støtte for sitt jødehat og sin sammenligning av jøder med insekter og skadedyr:

«The Lasalle manoeuvres have amused me greatly, the frizzy Jew-head now has to very charmingly distinguish himself in the red nightshirt and Marquis garb — from which at every movement the Polish kike looks out. Seeing it must give the impression of louse-like repulsiveness.»— Kilde: Engels, MEW a.a.O. 29, 43., http://www.mehr-freiheit.de/zitate/z06.html

Hos Engelsk kunne nazistene finne støtte for hat til polske jøder:

«We discovered that in connection with these figures the German national simpletons and money-grubbers of the Frankfurt parliamentary swamp always counted as Germans the Polish Jews as well, although this dirtiest of all races, neither by its jargon nor by its descent, but at most only through its lust for profit, could have any relation of kinship with Frankfurt»— Kilde: Engels, NRZ 29. Apr. 1849,
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/04/29b.htm

Hos Engels kunne nazistene finne støtte for sin idé om at tyskerne er en overlegen rase:

«The Germans have long since shown that in all spheres of science they are equal, and in most of them superior, to other civilised nations. Only one branch of science, political economy, had no German name among its foremost scholars.»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/appx2.htm

Hos Engelsk kunne nazistene finne støtte for ideen om å «germanisere» andre «folkeslag»:

«True, it is a fixed idea with the French that the Rhine is their property, but to this arrogant demand the only reply worthy of the German nation is Arndt’s: «Give back Alsace and Lorraine». For I am of the opinion, perhaps in contrast to many whose standpoint I share in other respects, that the reconquest of the German-speaking left bank of the Rhine is a matter of national honour, and that the Germanisation of a disloyal Holland and of Belgium is a political necessity for us. Shall we let the German nationality be completely suppressed in these countries, while the Slavs are rising ever more powerfully in the East?»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1841/01/arndt.htm

Og som først nevnt, likte Engels idéen om det tredje riket. Og i den klassiske marxismen som Engels representerte kunne nazistene også finne støtte for sin germanske nasjonalisme:

«True, it is a fixed idea with the French that the Rhine is their property, but to this arrogant demand the only reply worthy of the German nation is Arndt’s: «Give back Alsace and Lorraine». For I am of the opinion, perhaps in contrast to many whose standpoint I share in other respects, that the reconquest of the German-speaking left bank of the Rhine is a matter of national honour, and that the Germanisation of a disloyal Holland and of Belgium is a political necessity for us. Shall we let the German nationality be completely suppressed in these countries, while the Slavs are rising ever more powerfully in the East?»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1841/01/arndt.htm

Og ja, også Karl Marx var en rasist, en genocidal rasist. Ikke bare var han rasist, men han fremmet folkemord:

«Society is undergoing a silent revolution, which must be submitted to, and which takes no more notice of the human existences it breaks down than an earthquake regards the houses it subverts. The classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way.»— Kilde: Karl Marx,the New York Tribune 16. April, 1853

At raser måtte forgå på ideen om det nye sosialistiske menneskets alter.

«The chief mission of all other races and peoples, large and small, is to perish in the revolutionary holocaust.»— Kilde: Karl Marx Die Neue Rheinische Zeitung NZR January 1849

Ja, selv når det gjaldt ideen om skandinavers og germaneres overlegenhet kunne nazistene støtte seg på Marx:

«The Scandinavians and the Germans have in this way found that they cannot base their respective national claims on the feudal laws of royal succession. They have had the even stronger experience that they, the Germans and the Scandinavians — who both belong to one overall race — will only pave the way for their hereditary enemy, the Slavs, if they fight with one-another rather than uniting.»— Kilde: Karl Marx, Advertisement Duty,Russian Movements , Denmark. 19. Aug. 1853

Selv om nederlandske frisere en «moralsk overlegen rase sammenlignet med danskene», ifølge Engels:

«…the Dutch Frisians… are great fanatics and, for that reason, really took my fancy. You must have read something by that extraordinary ‘Dr K. J. Clement of North Friesland’. The man is typical of the whole race. These fellows are in deadly earnest about their struggle against the Danes, which is their whole purpose in life, and the Schleswig-Holstein theory is not an end but a means for them. They regard themselves as a physically and morally superior race to the Danes, and indeed they are.»— «, Kilde: Engels; MECW Volume 42, p. 6; https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/letters/64_11_02a.htm

Og for jødehat…

«And as for the Jews, who since the emancipation of their sect have everywhere put themselves, at least in the person of their eminent representatives, at the head of the counter-revolution — what awaits them?»— Kilde: Karl Marx , NRZ 17. Nov. 1848

…jødehat…

«We discovered that in connection with these figures the German national simpletons and money-grubbers of the Frankfurt parliamentary swamp always counted as Germans the Polish Jews as well, although this dirtiest of all races, neither by its jargon nor by its descent, but at most only through its lust for profit, could have any relation of kinship with Frankfurt.»— Kilde: Friedrich Engels, NRZ 29. Apr. 1849

og atter jødehat…

«Let us consider the actual, worldly Jew — not the Sabbath Jew, as Bauer does, but the everyday Jew. Let us not look for the secret of the Jew in his religion, but let us look for the secret of his religion in the real Jew. What is the secular basis of Judaism? Practical need, self-interest. What is the worldly religion of the Jew? Huckstering. What is his worldly God? Money. Very well then! Emancipation from huckstering and money, consequently from practical, real Jewry, would be the self-emancipation of our time…. We recognize in Jewry, therefore, a general present-time-oriented anti-social element, an element which through historical development — to which in this harmful respect the Jews have zealously contributed — has been brought to its present high level, at which it must necessarily dissolve itself. In the final analysis, the emancipation of the Jews is the emancipation of mankind from Jewry.»— Kilde: Karl Marx, Zur Judenfrage , 1844

Det var rasistene Karl Marx og Friedrich Engels, de to ideologiske lederne for den klassiske marxismen, som fremmet ideen om folkemord på rasistisk grunnlag, rasistisk folkemord, den genocidale rasismens idé.

«On the speaker’s [Joseph Goebbels] assertion that Lenin was the greatest man, second only to Hitler, and that the difference between communism and the Hitler faith was very slight»

«I don’t want to punish anybody. But there are an extraordinary number of people whom I want to kill. I think it would be a good thing to make everybody come before a properly-appointed board, just as they might come before the income tax commissioner, and say every five years, or every seven years, just put them there, and say, “Sir, or madam, now will you be kind enough to justify your existence?”

If you’re not producing as much as you consume or perhaps a little more, then, clearly, we cannot use the big organizations of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can’t be of very much use to yourself.»— George Bernard Shaw

George Bernard Shaw tar til orde for å utrydde mennesker etter kategorier, ikke bare rasistiske kategorier, et annet klipp fra «The Soviet Story»:

For mer om de autoritære politiske ideene som grodde fram i Norge gjennom de harde 30-åra, en krise som både på høyresiden og venstresiden ble oppfattet som kapitalismens og liberalismens fallitt, se Øystein Sørensens «Solkors og solidaritet: høyreautoritær samfunnstenkning i Norge ca. 1930 – 1945» og «Fra Marx til Quisling : fem sosialisters vei til NS» – begge tilgjengelig for gjennomsyn online, via bokhylla.no.

{ 0 comments }

Pesudonymet Ibn Warraqs nye bok «Why the West is Best: A Muslim Apostate’s Defense of Liberal Democracy», som utkommer den 13. Desember, kan nå forhåndsbestille via amazon.com – husk at digitale kindle-utgavene av bøker også er tilgjengelig med Kindle-lesere for PC, Android etc.

Videoen over er et lengere intervju med Ibn Warraq over samme tema, fra den svenske AXESS TV. Foruten å vise en hva slags kultiverte herremann vi har å gjøre med her, ser vi her et intervju med nok en intellektuell som lever under mordtrusler fra islamistiske krefter. Ibn Warraq mener det spesielle med vestens, det som er grunnlaget for vår sivilisasjon, det åpne samfunn, er 1) rasjonalisme (dyrkelse av sannheten for sannhetens egen skyld, som Warraq – i motsetning til Edward Said – mener preget også de såkalte «orientalistene» som opp gjennom historien skeve bøker og reiseskildinger fra østen, og som nå er regnet som politisk ukorrekte, blandt rebellokrater), 2) universalisme (slik for eksempel de gamle grekerne gjennom sin tragediediktningen viste at de var i stand til å hylde og ære sine motstandere for menneskelig storhet, heltmodighet og gode egenskaper) og 3) selvkritikk (kritisk tenkning, intellektuelle dygder, bevisshet på egen bias etc.).

Så får vi se hvordan han utvikler dette synet – at vesten er best – i sin nye bok. En bok som nok den selvbestaltede massemediaeliten helst vil ønske å beskytte seg mot ved å sette en av sine mange ekslusjonskategorier på den. Det er jo det politisk korrekt går ut på. Det handler om å beskytte seg og sine mot kritikk og selvkritikk. Dette er jo endel av det åndelige virus som venstresiden består i, som Ludwig von Mises så treffende påpekte det i sin bok om sosialismen:

«Marx og Engels prøvde aldri å gjendrive sine opponenter med argumenter. De fornærmet dem, latterliggjorde dem, hånte dem, ærenket dem og baktalte dem, og marxismens tilhengere er ikke mindre eksperter i bruken av denne metoden. Deres polemikk er aldri rettet mot motstandernes argumenter, altid mot hans person.»–Ludvig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis.

Fra bokomslaget kan vi lese følgende:

«Vi i Vesten generelt og USA spesielt, har gjennom de siste tjue årene, vært vitne til en langsom erosjon av vår sivilisasjons selvtillit. Under påvirkning av intellektuelle og akademikere ved vestlige universiteter, intellektuelle som Gore Vidal, Susan Sontag, Edward Said, og Noam Chomsky, og destruktiv intellektuelle moter som postmodernisme, moralsk relativisme, og multikulturalisme, har Vesten mistet tilliten til sine egne verdier, og synes uten evne eller vilje til å forsvare disse verdiene.
I motsetning til det ser vi en gjenoppblomstring av islam i alle sine former, som er trygg i sin forvissning, og er i stand til å utnytte Vestens moralske svakhet og kulturelle forvirring til å kreve stadig flere innrømmelser fra henne. Den voksende politiske og demografiske makt som muslimske samfunn i Vesten opplever – hjulpet og tilskyndet av vestlige forsvarere av Islam, for ikke å nevne en kompatibel, pro-islamske amerikanske administrasjonen – har resultert i et voksende krav om innføring av islamsk rett – shariaretten – i vestlige lovverk og konstitusjoner. Det skaper et presserende behov for å undersøke hvorfor Sharia er helt uforenlig med menneskerettigheter og den amerikanske grunnloven. Denne boken, den første i sitt slag, foreslår å undersøke sharia og dens potensielle og faktiske trussel mot demokratiske prinsipper.
Denne boken definerer og forsvarer vestlige verdier, fortrinn og friheter som ofte tas for gitt. Denne boken takler også tabu-emner som rasisme i asiatisk kultur, arabiske slaveri, og islamsk imperialisme. Det begynner med en hyllest til New York City, som en metafor for alt vi holder kjært i vestlig kultur-pluralisme, individualisme, ytringsfrihet og tankefrihet, full frihet til å leve og søke livet, friheten og lykken uhindret av totalitære regimer, og teokratisk doktriner.»

Takk til Hans Rustads på document.no for boktips. Document.no har i dag en artikkel med referater fra omtalen av boka: «Ny bok av Ibn Warraq».

Beklager, fant ikke noen bedre video.

I fem år har den franske filosofen Robert Redeker levd som flyktning i sitt eget land, etter at han i September 2006, skrev en kronikk i avisa Le Figaro, med tittelen Hva skal den frie verden gjøre stilt overfor islamistenes intimidasjon, som da var kritisk til islam.

Som flyktning og fra sitt indre eksil har Robert Redeker fått seg et priviligert utkikkspunkt der han kan observerer utviklingens skjeve gang med større nærhet og konsentrasjon enn andre, og uten å måtte skjele til karriæristiske og andre timelige hensyn. Det er desverre ikke mye å lese om mannen på norsk og engelsk, og ikke bare fordi han skriver og snakker på fransk, men også fordi det politikerbetalte europeiske establishments sine kulturinstitusjoner har funnet det tryggest å slette sporene etter ham, og la ham gå i glemmeboken. De betalingsvillighet vi skattebetalere har vist dem, den har de ikke sett seg i stand til lenger verdsette ved å vise solidaritet og rettferdighet, når de verdier vi bygger freden og fordrageligheten på i vår del av verden er truet, nemlig sannheten og ytringsfriheten.

Men det er håp og lyspunkter. Ett av dem er Det danske trykkefrihetsselskaps som i sitt tidskrift Sappho, nå har oversatt Robert Redekers filosofiske analyse av «anti-rasismen», som han betrakter som en del av underholdningsindustrien, som et realty show, som pseudo-elitens «antirasistiske» dobbeltparodi.

[I de kulørte massemedienes happenings] feirer antirasismen sine aktører; en øverste kaste av kjendiser fra TV-, sports- og underholdningsverdenen som består av det Philippe Murray treffende kalte «rebellokrater».

Kjendisveterinæren Trude Mostue er vel inne på noe når hun i dagens VG synes Norge er et «Big Brother-land», barnslig og klaustrofobisk, der folket er uten fri vilje.

Les og bli klok: Antiracismens evangelister.

Det danske trykkefrihetsselskap har også fått oversatt en av Redekers bøker – dansk tittel «Man må prøve at leve«. Den er for tiden utsolgt.

PS: En annen tenker som setter hensynet til sannheten over timelige hensyn, som det kunne passe å nevne i samme slengen, er Raymond Ibrahim , som nå har blitt fast spaltist på document.no, i samarbeid med Det danske trykkefrihetsselskap. Han har også et spesielt utkikkspunkt. Hans familie fristet skjebnen som koptere i Egypt, før de emigrerte til USA. Foreløbig har hans tilnærming til spørsmålet Er jødedommen og kristendommen like voldelig som islam?, vakt størst oppmerksomhet.